top he

מידע לסטודנט/ית

מערכת שעות

מערכת לימודים שנה א' - לצפייה בסילבוסים מקוצרים הקישו כאן
מערכת לימודים שנה ב' - לצפייה בסילבוסים מקוצרים הקישו כאןהנחיות תזה
הנחיות לכתיבת תיזה
טופס אישור מנחה
הנחיות לכתיבת הצעת מחקר ותזה


הנחיות כתיבה

איך מכינים דפי משוב
איך לקרוא מאמר אקדמי
הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית
האקדמיה ללשון עברית - הפיסוק וכללי הפיסוק 
כלים לעריכת ציטוטים ביבליוגרפיים 
סדנה לכתיבת עבודות סמינריוניות


טפסים
טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית  
טופס ערעור על ציון 
טופס הצהרה לעבודה
בחינות גמר
200% שכר לימוד


ויקיפדיה

עבודות ויקדמיות - מדעי הרוח א. חיפה
ויקיפדיה - הדרכות
חנה יריב מדריכת ויקיפדיה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.