top he

תואר שני מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : ד"ר שרה כהן שבוט

תנאי קבלה


לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (BA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל של 80 לפחות, בכל אחד מהחוגים בהם למד/ה המועמד/ת. המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; במהלך הראיון תתקיים בחינה ייעודית באנגלית. דחיית וקבלת מועמדים/ות, וכן מתן אישור המשך-לימודים למקרים חריגים ייעשו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. מועמדים/ות בעלי תואר ראשון שאינם/ן בוגרי/ות המקבץ ללימודי נשים ומגדר נדרשים/ות ללימודי השלמה הבאים (בהיקף של  12 נ"ז): מבוא ללמודי נשים ומגדר, מגדר, חברה, ותרבות ופסיכולוגיה של מגדר או על פי יעוץ אישי.  את קורסי ההשלמה יש לסיים בציון 80 לפחות. לימודי ההשלמה אינם נכללים במניין השש"ס לתואר.
מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.


מבנה הלימודים


משך הלימודים במסלול א', כולל הגשת עבודת גמר מחקרית, לא יארך יותר משלוש שנים.  תכנית הלימודים תכלול 28 שש"ס: 20 שש"ס חובה ו-8 שש"ס בחירה (מדרג 3-5; אפשר גם מחוגים אחרים, באישור יועץ המ"א). במסלול זה חובה לכתוב 2 עבודות סמינריוניות ותזה.

 

תכנית לימודים – מסלול א'


מבוא לתיאוריות פמיניסטיות וחקר מגדר.......................4  שש"ס
סמינר חובה...............................................................4  שש"ס
סוגיות מתודולוגיות במחקר מגדרי................................4  שש"ס
סוגיות נבחרות (היסטוריה, חברה, פוליטיקה)...............2  שש"ס
סוגיות נבחרות (תרבות, ספרות, אמנות).......................2  שש"ס
מגדר בחברה הישראלית.............................................2  שש"ס
סדנת מחקר...............................................................2  שש"ס      
שיעורי בחירה (מדרג 3-5; אפשר גם מחוגים אחרים)....8 שש"ס
סמינר מחלקתי (חובה בשנתיים הראשונות).................0 שש"ס
סה"כ 28 שש"ס לתואר.

 

עבודת הגמר המחקרית


נושא הצעת התזה יוצע על ידי התלמיד/ה ויאושר על ידי המנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה. הצעת התזה תוגש לוועדת מ"א של התוכנית בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. את עבודת הגמר ינחו חברי/ות סגל בעלי/ות מינוי באוניברסיטת חיפה בדרגת מרצה ומעלה. במקרה הצורך (נושא רב-תחומי) יתווסף מנחה שותף, באישור ראש התוכנית והדיקן ללמודים מתקדמים.
עבודת הגמר המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות ופרדיגמות מדעיות שונות, תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.  עבודת התזה תוגש לא יאוחר משנתיים וחצי שנים מיום תחילת הלימודים.  הכתיבה, ההגשה והשיפוט של עבודת הגמר המחקרית יהיו על פי הנוהל הקיים בתקנון לימודי התואר השני של האוניברסיטה.

 

שקלול הציונים


עבודת גמר מחקרית.......40%
עבודות סמינריוניות.......20%
קורסי חובה...................30%
קורסי בחירה.................10%

מבזקים


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK