top he

תואר שני מסלול ב' (עם בחינת גמר בכתב ובע"פ)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : ד"ר שרה כהן שבוט


תנאי קבלה


לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (BA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל של 80 לפחות, בכל אחד מהחוגים בהם למד/ה המועמד/ת. המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; במהלך הראיון תתקיים בחינה ייעודית באנגלית. דחיית וקבלת מועמדים/ות, וכן מתן אישור המשך-לימודים למקרים חריגים ייעשו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. מועמדים/ות בעלי תואר ראשון שאינם/ן בוגרי/ות המקבץ ללימודי נשים ומגדר נדרשים/ות ללימודי השלמה הבאים (בהיקף של  12 נ"ז): מבוא ללמודי נשים ומגדר, מגדר, חברה, ותרבות ופסיכולוגיה של מגדר או על פי יעוץ אישי.  את קורסי ההשלמה יש לסיים בציון 80 לפחות. לימודי ההשלמה אינם נכללים במניין השש"ס לתואר.
מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.


מבנה הלימודים


משך הלימודים במסלול ב', כולל בחינת הגמר, לא יארך יותר משנתיים.  תכנית הלימודים תכלול 36 שש"ס: 20 שש"ס חובה ו-16 שש"ס בחירה (מדרג 3-5; אפשר גם מחוגים אחרים, באישור יועץ המ"א). במסלול זה חובה לכתוב 3 עבודות סמינריוניות ולעמוד בבחינת הגמר.

 

תכנית לימודים – מסלול ב'


מבוא לתיאוריות פמיניסטיות וחקר מגדר ..............4  שש"ס
סמינר חובה ......................................................4  שש"ס
סוגיות מתודולוגיות במחקר מגדרי........................4  שש"ס
סוגיות נבחרות (היסטוריה, חברה, פוליטיקה).......2  שש"ס
סוגיות נבחרות (תרבות, ספרות, אמנות)...............2  שש"ס
מגדר בחברה הישראלית.....................................2  שש"ס
סדנת מחקר.......................................................2  שש"ס      
שיעורי בחירה (מדרג 3-5).................................16 שש"ס
סמינר מחלקתי (חובה במהלך הלימודים)..............0 שש"ס
סה"כ 36 שש"ס לתואר.

 
בחינת הגמר


בסוף לימודיהם התלמידים במסלול זה חייבים בבחינת גמר, בכתב ובע"פ (במקום כתיבת עבודת גמר מחקרית).


שקלול הציונים


בחינת גמר.......................................................25%
עבודות סמינריוניות .........................................25%
קורסי חובה......................................................35%
קורסי בחירה....................................................15%

מבזקים


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK